درباره ما

در آذر ماه سال 1390 اولین شماره از مجله الکترونیکی دیجی نولوژی منتشر شد و بر روی برخی از سایت ها و تالار های گفتگوی مرتبط به بازی قرار گرفت. گروه نولوژی توانست تا اردیبهشت ماه سال 1390هفت شماره از این مجله الکترونیکی را منتشر کند که از این حیث موفق ترین مجله الکترونیکی بازی در آن زمان بود.